Eduard N. Fiegel

Amtswechsel Bundesminister a.D. Sigmar Gabriel an Dr.Norbert Röttgen im Umweltministerium

Bonn, 29.10.2009


Alle Beiträge der vergangenen Jahre von Eduard N. Fiegel